Teks Upacara Paturay Tineung Santri Madrasah Diniyah

Posted By Oke Sukses on Monday, May 22, 2017 | 7:06 AM

OSZ : Teks Upacara Paturay Tineung Santri Madrasah DiniyahNASKAH UPACARA ADAT PATURAY TINEUNG
SANTRI MADRASAH DINIYAH MIFTAHUSSALAM

NARATOR BUBUKA :

           ASSALAMU’ALAIKUUUM…….
SAMPURASUUUN….. KANU NGARIUUUUNG…..
NEDA WIDI KANU LINGGIH
SEJA MIRIG NU SUMPING
KEMPRANG MAPAG NU DATANG

BUR GINULUR KARAHAYUAN
URANG PAPAG SASARENGAN
RUMAMPES KANU SUMPING
DIRENCENG RENCENG KU KARESMEN
SEKAR GENDING RENGKAK IBING
KALAYAN NYEBAT ASMANING ILAHI SUMANGGA
UPACARA PATURAY TINEUNG SANTRI DINIYAH
BADE DIKAWITAN …

( SADAYA MURANGKALIH KELAS OPAT SUPADOS NAEK KANA PANGGUNG )

NARATOR : (Musik ………….. )

           NITIH WANCI NU MUSTARI
NINGGANG MANGSA NU UTAMA
MANGSANA BADE PATURAY
SAPU NYERE PEGAT SIMPAY


PACAMPUR SUKA JEUNG DUKA
PAGALO SENENG JEUNG LEWANG
MADRASAH DINIYAH MIFTAHUSSALAM NU URANG
NGEBRALKEUN NU REK AMITAN
NU TAMAT LALAKON LEUMPANG

DUUH KEDAL LISAN PILEULEUYAN
SUMANGGA URANG SAKSENI
SANTRI-SANTRI NU REK AMITAN

MANGGA ANAKING GEURA KEDAL LISAN PILEULEUYAN…..


2. PUISI PATURAY TINEUNG KU SANTRI DINIYAH (Musik ……………)

MUNGGUH ARI WAKTU ASA NYEAK PISAN SAJORELAK.
ASA KAMARI, MUNGGARAN LEBET KA IEU SAKOLA,
AYEUNA TOS KEDAH PATURAY DEUI.
REK NYIAR ELMU PANGAWERUH,
NGAHONTAL HAREUPAN SARENG CITA-CITA….

RUANG RIUNG JEUNG BABATURAN…
SEMPAL GUYON GOGONJAKAN…
AYEUNA KANTUN KENANGAN…
DINIYAH MIFTAHUSSALAM

BAPAK IBU GURU….
JASA BAPA SARENG IBU NU SAKITU LUHUR…
ABDI SADAYA… HENTEU TIASA NGAWALESNA…
KU IBU BAPA GURU PISAN…. SIM KURING GADUH ELMU NU MANGPAAT
KU IBU BAPA GURU PISAN…. SIM KURING DITUDUHKEUN NU SAE SARENG NU AWON,
KU IBU BAPA GURU PISAN…. SIM KURING DITUDUHKEUN NU LERES SARENG NU LEPAT, NU POEK SARENG NU CAANG…..

MUNGGUH ANGING NGEDALKEUN DU'A
MUGIA BAPA IBU GURU SALAWASNA AYA DINA ROHMAT SARENG PANANTAYUNGAN ALLOH SUBAHAANAHU WATA’ALA

BAPAK IBU GURU….
HAPUNTEN ABDI SADAYA…
TINA SAMUDAYA KALEPATAN SARENG KAKHILAFAN ABDI SADAYA….
DO’AKEUN ABDI SADAYA…
MUGIA AYA DINA GINANJAR KAWILUJENGAN….

MESER KAOS DIMETERAN,
MESER SENDAL SARENG PITA,
ABDI MIOS REK PAMITAN,
REK NGAHONTAL CITA-CITA.

KAMARI MAWA RAGAJI,
AYEUNA REK MAWA KISA,
KAMARI URANG NGAHIJI,      
AYEUNA URANG PAPISAH.

3. LAGU SAPU NYERE PEGAT SIMPAY

4. PUISI WASIAT TI GURU DINIYAH (Musik ……………)

ANAKING KASEP GEULIS JIMAT AWAKING....
REGEPKEUN PIWURUK SEPUH HIDEP
SANGKAN HIRUP RAHAYU
JENG BERKAH TUR BAGJA

ANAKING…..
TIRU JENG GUGU PAPATAH EMA JEUNG BAPA
SABAB CIRI WANOJA NU TAQWA
NU HORMAT KA INDUNG JEUNG BAPA

ANAKING….
EMA JEUNG BAPA BAKAL NGARAOS BINGAH
MUN HIDEUP JADI JALMI ANU SOLEH
EMA JEUNG BAPA BAKAL KAANGKAT DARAJAT
MUN HIDEP JADI JALMI TAAT, KU MASYARAKAT DI HORMAT

ANAKING….
HIRUPMAH SADAR JEUNG ELING
MUN HATE HIDEUP TETEP MANTENG KA GUSTI NU MAHA SUCI
BAKAL PASTI SALAWASNA ELING….

ANAKING….
HIDEUP BAKAL NINCAK MANGSA DEWASA
OMAT ULAH KAGODA KU HAWA DUNYA
NU KADANG MAWA CILAKA

BAPA JEUNG EMA HIDEUP TEU BOGA WARISAN BANDA POHARA
TEU BOGA TANAH NU LEGA
KOMO DEUI EMAS PERMATA

BAPAK JEUNG EMA HIDEUP NGAN BOGA DO'A
SANGKAN HIDEUP HIRUP WALUYA
DIBEUNGKEUT KU IMAN JEUNG TAKWA
BEKEL URANG NGUMPUL ENGKE DI SAWARGA

KASEP GEULIS JIMAT AWAKING…
DINTEN IEU BAPA MIWAH IBU GURU MUNG DUGI KA DIEU NGAWURUK HIDEP…
BADE NGALEUPAS HIDEP…

KASEP……GEULIS JIMAT AWAKING
JEJEG PANCEG  OPAT  TAUN LAMINA
NGARANDAPAN SUKA JEUNG DUKA
DI ASIH, DI ASUH, KU BAPAK SARENG IBU GURU
KIWARI CUNDUK WAKTUNA
MUNGKAS LALAKON SAKOLA DI MADRASAH DINIYAH MIFTAHUSSALAM

KASEP……GEULIS JIMAT AWAKING
BRAL HIDEUP GEURA MIANG ……..
GEURA HONTAL CITA –CITA…
SING JADI JALMA ANU MULYA…

4. LAGU HYMNE GURU

5. MUSIK PANUTUP
SAKITU ANU KAPIHATUR…
AMIT MUNDUR AMIT MUNGDUR ….
AMIT KA JALMA NU REA…
AMIT MUNDUR AMIT MUNGDUR ….
BRAL ANAKING SING JADI JALMA ANU MULYA
KA SADAYA MURANGKALIH KELAS OPAT ANU NEMBE DILEPAS SUPADOS MUSHOFAHAH SARENG BAPAK KALIH IBU GURU SARENG TAMU UNDANGAN ANU DI PAYUN …..

PILEULEUYAN…. PILEULEUYAN….
PATURAY …. PATEPANG DEUI….
WASSALAMU’ALAKUM WAROHMATULLOOHI WABAROKAATUH….

Blog, Updated at: 7:06 AM

0 komentar:

Jangan Lupa Like Dulu !

Ayo Gabung !